Czwarta inwestytura Rycerskiego Orderu św. Brunona

1.lipca 2019 Kraków

we wspomnienie św. Ottona, biskupa

P.T.

Siostry i Bracia Kurkowi w całym Kraju

Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich „Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej” w oparciu o § 3 pkt 5 statutu Zjednoczenia w porozumieniu z Towarzystwem Rycerskim Braci Kurkowych oraz Łomżyńskim Bractwem Kurkowym Pospolite Ruszenie uprzejmie informuję,        że w sobotę we wspomnienie bł. Czesława, prezbitera – 20. lipca roku Pańskiego 2019 w Kuczynie w Powiecie Wysokomazowieckim w Województwie Podlaskim planowana jest czwarta inwestytura Rycerskiego Orderu św. Brunona z okazji centralnych uroczystości Jubileuszu 600-lecia erygowania Parafii w Kuczynie. Celebrze pontyfikalnej przewodniczyć będzie Prymas Polski Senior J.E. Ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk – Metropolita Gnieźnieński Senior.

W związku z powyższym uprzejmie zawiadamiamy P.T. Siostry i Braci Kurkowych w całej Polsce o możliwości ubiegania się przez Kandydatów i Kandydatek o otrzymanie zaszczytu Inwestytury. Dama lub Brat Kurkowy otrzymujący Inwestyturę powinien być w dniu uroczystości w stanie Łaski Uświęcającej i zobowiązany jest do przystąpienia w trakcie uroczystości do Komunii Świętej.

Inwestyturę Brat Kurkowy otrzymuje w kontuszu lub mundurze brackim lub żołnierze i funkcjonariusze w mundurze galowym. Damy Kurkowe w strojach historycznych lub mundurach.     W zupełnie wyjątkowych wypadkach, może to być strój honorowy, uznawany za równorzędny kontuszowi lub mundurowi.

Po uroczystości w kościele odbędzie się uroczyste wręczenie Testimoniów w Pałacu Hrabiów Starzeńskich w Nowodworach koło Ciechanowca w trakcie biesiady brackiej, związanej z uroczystością imieninową Córki Generała Andersa pani senator Anny Marii Anders, obejmującej

godność Ambasadora Rzeczypospolitej w Rzymie w Republice Włoskiej oraz uroczystym zakończeniem obchodów Jubileuszu 50tych Urodzin brata Gniewomira Rokosz – Kuczyńskiego.

W uroczystości w kościele mogą wziąć udział także Rodziny i Przyjaciele kandydata lub kandydatki. Udział w biesiadzie brackiej jest także możliwy po opłaceniu kosztów uczestnictwa na konto Zjednoczenia.

Ponadto zawiadamiamy, że w niedzielę 21. lipca 2019 o godz. 13:00 Podlaska Brać Szlachecka zaprasza miłośników broni czarnoprochowej oraz staropolskiego jedzenia na strzelnicę Fortu Piątnica koło Łomży na Zawody z Pistoletów CzarnoProchowych niezależnie od zamka (broń należy przywieźć swoją) o Karabelę Pana Kasztelana, Nagrodami za II i III miejsce będą gąsiorki gliniane, a następnie odbędzie się biesiada staropolska. Dla strzelających opłata 130 zł, dla niestrzelających 100 zł. Prosimy o potwierdzenie przybycia do Pani Prezes – siostry Joanny Bogusz pod numerem tel. 698112886

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych instytucjonalnie inkardynowane do Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich „Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej” jest zaszczytną instytucją orderową – ogólnopolskim gronem Dam i Braci Kurkowych z różnych Bractw Kurkowych z terenu całego kraju oraz innych osób, które doceniając rolę i znaczenie tradycji bractw kurkowych w Polsce, zostały wyróżnione osobistym honorem otrzymania inwestytury rycerskiej z rąk Hierarchy Kościelnego w trakcie stosownej liturgii, której pochodzenie sięga dawnych czasów.

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych przez historyczne i duchowe powiązania znajduje się pod łaskawą opieką Hierarchów Kościelnych, którzy odczuwając wartość kultywowania tradycji i pielęgnowania starożytnych obyczajów, otaczają Towarzystwo błogosławieństwem, opieką i wsparciem udzielając Braciom Kurkowym z różnych Bractw Kurkowych w Polsce i Ich Przyjaciołom inwestytur rycerskich.

Aktualnie Hierarchowie Kościelni udzielają Inwestytur pięciu Orderów współtworzących istotę Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych. Są to Order św. Andrzeja Boboli (Warszawa), Order św. Jana Kantego (Lublin i Kraków), Order św. Kazimierza Królewicza (Białystok), Order św. Brunona (Łomża) oraz Order świętych Apostołów Piotra i Pawła (Gliwice).

Towarzystwo Rycerskie Braci Kurkowych powstało z woli świętej pamięci Jego Eminencji ks. Józefa Kardynała Glempa, poprzez promulgowanie stosownego Dyrektorium w Warszawie dnia     3. maja roku Pańskiego 2009 w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na podstawie Testimonium Jego Eminencji Ks. Kardynała Prymasa Polski z dn. 2 maja roku Pańskiego 2009.

Brat Kurkowy lub Dama pragnący otrzymać inwestyturę Orderu są zobowiązani nadesłać do 10. lipca 2019 mailem niżej wymienione zeskanowane dokumenty na adres e-mail: instytut@2com.pl

1. pismo adresowane do Towarzystwa Rycerskiego Braci Kurkowych o następującej treści: 

    ” Ja, (imię i nazwisko) niżej podpisany brat kurkowy/ dama zwracam się z prośbą o udzielenie inwestytury Rycerskiego Orderu Świętego Brunona. Oświadczam, że jestem praktykującym Katolikiem wyznania Rzymskiego i w świetle przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego nie jestem przeszkodzony/na w przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu”

Czytelny podpis i data,

2. Kandydat zobowiązany jest także przesłać swoje curriculum vitae (życiorys) z informacją na temat stanu rodzinnego oraz krótkim opisem swej dotychczasowej działalności w Bractwie Kurkowym lub innych organizacjach (pełnione godności, posiadane tytuły brackie, posiadane wyróżnienia, ordery  i odznaczenia, zarówno brackie, jak i państwowe lub resortowe, albo samorządowe).

Może Ci się również spodoba