Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej zarejestrowane !

Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. W dniu 16 kwietnia 2019 roku w KRS zostało zarejestrowane nowe Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich. Inicjatorem powołania nowego Zjednoczenia było Kurkowe Bractwo Strzeleckie „Pospolite Ruszenie” z Łomży.

Powołanie nowej organizacji zainspirowane zostało wolą poprawy funkcjonowania bractw kurkowych na forum ogólnopolskim. Dla ich rozwoju konieczna jest instytucja, która jednoczy braci kurkowych z różnych regionów, zainteresowanych współdziałaniem w wymiarze krajowym i zagranicznym. Dlatego powstało Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich „Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej”, które w przeważającej części gromadzi organizacje wcześniej nie należące do żadnej federacji strzeleckiej.

Ponieważ bracia kurkowi są pasjonatami historii swe szeregi, w ramach powołanego Zjednoczenia, otworzyli także na wszystkie inne stowarzyszenia historyczne, mundurowe, obronne, wojskowe, militarne, myśliwskie, łowieckie i rekonstrukcyjne, które wraz z braćmi kurkowymi gotowe są służyć Bogu i Polsce oraz pielęgnować i umacniać chrześcijańskie fundamenty Europy.

Tak szeroka płaszczyzna funkcjonowania Zjednoczenia znacząco rozszerza praktykę i doświadczenia działalności dawnego Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP, które na dodatek od ponad roku znajduje się w bardzo poważnym kryzysie i praktycznie nie funkcjonuje. Bowiem nie posiada prawomocnych władz i realnie nie może prowadzić żadnej legalnej działalności. Co więcej grupa działaczy starego Zjednoczenia, która nie została uznana, jako prawomocnie wybrany zarząd, zarówno przez organ nadzoru, jak i kolejne instancje Krajowego Rejestru Sądowego, świadomie utrudnia i przedłuża proces uzdrowienia sytuacji prawnej poprzedniego Zjednoczenia, pozbawiając polski ruch bractw kurkowych możliwości realnej współpracy na arenie krajowej i międzynarodowej oraz wprowadzając ogólne zamieszanie w ruchu brackim przez uporczywe podtrzymywanie, obalonej wielokrotnie, tezy o swym jakoby prawomocnym wyborze.

Grono założycieli Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej stanowi osiem bractw kurkowych i organizacji strzeleckich oraz historycznych z różnych regionów kraju.

Celami Zjednoczenia są:

1. służba Bogu i Polsce, poprzez krzewienie patriotyzmu, tradycji, kultury, postaw proobronnych, samorządności i przedsiębiorczości,

2. pielęgnowanie obyczajów i historycznego dziedzictwa bractw kurkowych oraz starodawnych tradycji rycerskich, szlacheckich, wojennych, wojskowych, łowieckich, myśliwskich i ziemiańskich, kontynuowanie tradycyjnego strzelania obywatelskiego, celem pielęgnowania gotowości bojowej do obrony Państwa Polskiego oraz rozwijanie i kultywowanie kolekcjonerstwa broni,

3. popularyzowanie i uprawianie sportu strzeleckiego dla umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej,

4. budzenie odpowiedzialności społeczeństwa za suwerenność, niepodległość i rozwój Rzeczypospolitej oraz umacnianie samorządu terytorialnego w Polsce,

5. upowszechnianie zainteresowań historycznych, kształcenie, edukacja, rozwój nauk oraz gospodarki i ekonomii,

6. troska o wychowanie dzieci i młodzieży, a także wspieranie emerytów, rencistów, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,

7. rozwój rekreacji, wypoczynku, turystyki, współpracy międzynarodowej oraz integracji europejskiej,

8. utrzymywanie i rozwijanie życia towarzyskiego oraz udzielanie pomocy i wsparcia wspólnotom lokalnym, regionalnym, samorządowym, narodowi, społeczeństwu i państwu,

9. prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Członkami Zjednoczenia Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej mogą być posiadające różne nazwy własne – bractwa kurkowe, historycznie umundurowane lub noszące swoje unikalne stroje, a także inne stowarzyszenia oraz osoby prawne, których cele są zbieżne z celami Zjednoczenia i sposobami ich realizacji, o ile wypełnią deklarację członkowską i złożą ją na ręce członków Prezydium Zarządu wraz z pisemną deklaracją udziału w przedsięwzięciach organizowanych przez Zjednoczenie. Członkowie Zjednoczenia mogą należeć do innych federacji i związków stowarzyszeń.

Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej jest także instytucją życia publicznego, organizacją społeczno – wychowawczą, a także placówką edukacyjną, placówką kulturalną, organizacją profesjonalną oraz placówką szkoleniową i instytucją szkoleniową, skupiającą stowarzyszenia oraz inne osoby prawne, akceptujące jego cele statutowe.

Zebranie założycieli zdecydowało, że jego siedzibą jest Stołeczno – Królewskie Miasto Kraków. Założyciele wybrali także pierwsze władze Zjednoczenia. Prezesem z tytułem Hetmana Wielkiego został Adam Marian Gołembowski z Poznania. Dyrektorem Generalnym Zjednoczenia z tytułem Wielkiego Kanclerza wybrano Gniewomira Rokosz – Kuczyńskiego. W skład zarządu weszli między innymi także:  Grzegorz Rytelewski z Łomży i  Dariusz Lewandowski z Łodzi. Główną Komisją Rewizyjną zwaną Strażą Praw kierują: Wielki Regimentarz Władysław Krzyżanowski z Ostrowi Mazowieckiej oraz Regimentarz  Marian Turowski z Białegostoku i Pisarz Robert Robak ze Szczecinka.

W trakcie pierwszego posiedzenia Zarządu Zjednoczenia ustanowiono trzy pierwsze okręgi Zjednoczenia: Okręg Podlaski, Okręg Mazowiecki i Okręg Lubelski, obejmujące terenem działania wymienione województwa. Prezesem Podlaskiego Okręgu Zjednoczenia z tytułem Podlaskiego Hetmana Braci Kurkowych został wybrany jednogłośnie Wojciech Strzałkowski zwierzchnik Białostockiego Bractwa Kurkowego.

Poniżej link do artykułu zawierającego zdjęcia z Spotkania Założycielskiego Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej, które odbyło się w Krakowie 10. stycznia 2019 roku w Sali Kościuszkowskiej i Oranżerii Prezydenckiej Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej.

https://ikrakow.info/artykul/zjednoczenie-bractwo/646104

Może Ci się również spodoba