Zjednoczenie Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej zorganizowało 450 lecie Unii Lubelskiej.

W Szydłowcu 21. września 2019 pod patronatem Marszałka Senatu Rzeczypospolitej pana Stanisława Karczewskiego oraz sekretarza stanu w Kancelarii Premiera ministra Marka Suskiego odbyły się Ogólnopolskie Obchody uczczenia 450. rocznicy Unii Lubelskiej, upamiętnienie 618. rocznicy Unii Wileńsko – Radomskiej oraz 100. lecie urodzin Ostatniego Prezydenta II RP Ryszarda Kaczorowskiego. Podpisano deklaracje powołania STOWARZYSZENIA POTOMKÓW SYGNATARIUSZY AKTU UNII LUBELSKIEJ.

Unia Lubelska była wielkim historycznym osiągnięciem Polaków i  Litwinów. Wstępem do niej była Unia Radomsko – Wileńska, stąd właściwym miejscem dla upamiętnienia tych wydarzeń stał się Szydłowiec, gniazdo Szydłowieckich i Radziwiłłów w Ziemi Radomskiej, skoro nie można było uczcić tych jubileuszy na nieistniejącym dziś zamku radomskim, gdzie tworzono jej fundamenty. Stąd idea uczczenia tych rocznic z udziałem Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej na pięknym Zamku w  Szydłowcu.

Skutki Unii Lubelskiej odegrały wielkie znaczenie dla losów Rzeczypospolitej i były korzeniem losów Polaków, Litwinów, Rusinów i  innych narodów przez wieki. Także dzisiaj mają znaczenie, dlatego niezwykłą szansą przypomnienia o tym stało się także uczczenie w trakcie tych uroczystości ostatniego Prezydenta II Rzeczypospolitej, w setną rocznice jego urodzin, jako świetlanego przykładu osoby urodzonej na  dawnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego, związanych z Koroną właśnie od Unii Lubelskiej.

Inicjatorem i głównym organizatorem uroczystości było Zjednoczenie Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej. Do współorganizacji zaproszono także Władze Miasta i Gminy Szydłowiec oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego na uroczystościach reprezentował minister Marek Suski. Szczególnie cieszyła także obecność Ambasadora Republiki Litewskiej w Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencji Eduardasa Borisovasa.

Uroczystości rozpoczęła w kościele farnym św. Zygmunta w Szydłowcu III. Inwestytura Rycerskiego Orderu św. Kazimierza Królewicza, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz z Drohiczyna. Więź z historycznymi wydarzeniami, które świętowano podkreśliła obecność książąt Aleksandra Korybuta Woronieckiego oraz Krzysztofa Konstantego Radziwiłła, którego przodkowie stworzyli piękno Szydłowca. Niezwykłą oprawę uroczystości zapewniły licznie zgromadzone Siostry i Bracia Kurkowi z  różnych stron kraju na czele z generałem bractwa kurkowego Adamem Marianem Gołembowskim Hetmanem Wielkim Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich oraz generałem bractwa kurkowego Gniewomirem Rokosz – Kuczyńskim Wielkim Kanclerzem Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej.

W trakcie Mszy św. instalowano 8 nowych Braci Kurkowych i Sióstr oraz udzielono inwestytury Orderu św. Kazimierza Królewicza z Mieczami 18 osobom z Bractw Kurkowych z różnych stron kraju. Po liturgii miał miejsce apel pamięci, który przeprowadziła Kompania Honorowa Wojska Polskiego wystawiona przez 42. Bazę Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, dowodzona przez płk. pil. mgra inż. Macieja Siemińskiego. Dowódcą uroczystości był mjr Ireneusz Bębenek. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Apel rozpoczęło podniesienie flagi państwowej na maszt, które poprzedziło złożenie meldunku przez Dowódcę Kompanii Honorowej Ministrowi Markowi Suskiemu reprezentującemu na uroczystości Premiera RP. Po salwie żołnierskiej, gdy odegrano sygnał „Hasło Wojska Polskiego”, padła kolejna salwa honorowa tym razem połączonych: Regimentu Artylerii Czarnoprochowej Książęcego Domu Radziwiłłów, Baonu Domu Urodzonych Panów Kuczyńskich oraz Baonu Brackiego z Cieszyna i Bielska Białej. Po czym nastąpiło złożenie wieńców pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki – bohaterskiego Obywatela Rzeczypospolitej, powstałej w wyniku zawarcia Unii Lubelskiej i przywódcy insurekcji skierowanej przeciw odwiecznemu wrogowi Unii Lubelskiej imperium moskiewskiemu.

Pierwszy wieniec złożył w imieniu Prezesa Rady Ministrów pana Mateusza Morawieckiego sekretarz stanu w Kancelarii Premiera pan minister Marek Suski. Kolejny Ambasador Republiki Litewskiej w  Rzeczypospolitej Polskiej Jego Ekscelencja Eduardas Borisovas. Trzeci z  kolei wieniec złożyła pani Agnieszka Górska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a następnie przedstawiciele Władz Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej – generałowie bractwa: Hetman Wielki Adam Marian Gołembowski, Wielki Kanclerz Gniewomir Rokosz – Kuczyński, Hetman Grzegorz Rytelewski, Wielki Regimentarz Władysław Krzyżanowski i Regimentarz Marian Turowski. Ostatni wieniec złożyli przedstawiciele Szydłowca na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Szydłowiec Arturem Ludew.

Po odegraniu „Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego” zgromadzeni udali się za orkiestrą i kompanią honorową oraz kolumną Bractwa Kurkowego na Zamek w Szydłowcu, gdzie odbyła się sesja historyczna poświęcona 450 leciu Unii Lubelskiej z udziałem profesorów: 1. Wiesława Wysockiego, 2. Dariusza Kupisza, 3. Pawła Skrzydlewskiego oraz otwarto ekspozycję zatytułowaną „Muzyka i instrumenty muzyczne Złotego Wieku w Polsce”, przygotowaną przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu. Seminarium naukowe w sali kominkowej Zamku rozpoczęła lektura listu, skierowanego do uczestników przez Prezesa Prawa i  Sprawiedliwości, premiera Jarosława Kaczyńskiego, który odczytał dyrektor Radosław Fogiel, wieloletni szef biura Jarosława Kaczyńskiego i radny sejmiku wojewódzkiego. Następnie odbyła się inscenizacja teatralna aktu Unii Lubelskiej w wykonaniu wybitnego artysty i aktora, autentycznej legendy polskich scen teatralnych, mistrza Jerzego Treli przy akompaniamencie Roberta Grudnia. Obaj panowie zostali uhonorowani przez Władze Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej okolicznościowymi medalami 450 lecia Unii Lubelskiej. Takie same medale otrzymali także: minister Marek Suski, Ambasador Litwy Eduardas Borisovas oraz pani Agnieszka Górska radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która odczytała list od Stanisława Karczewskiego Marszałka Senatu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Następnie Prezes Zjednoczenia generał Adam Gołembowski medal jubileuszu 450 lecia Unii Lubelskiej wręczył także księciu Aleksandrowi Korybutowi Woronieckiemu jako jednemu z głównych pomysłodawców uroczystości.

Bardzo ważnym wydarzeniem obchodów było podpisanie deklaracji powołania do życia STOWARZYSZENIA POTOMKÓW SYGNATARIUSZY AKTU UNII LUBELSKIEJ. Poprzedziło je wystąpienie mecenasa Zygmunta Sobka Sobkiewicza herbu Brochwicz, kuzyna w ósmym pokoleniu Stanisława Sobka z Sulejowa, kasztelana sandomierskiego, który podpisał akt Unii Lubelskiej. Mecenas Sobkiewicz przedstawił ideę założenia stowarzyszenia, a Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej Gniewomir Rokosz – Kuczyński, będący w dwunastym pokoleniu kuzynem Eustachego Wołłowicza Wielkiego Kanclerza Litewskiego i kasztelana wileńskiego odczytał tekst deklaracji założycielskiej, którą podpisali minister Marek Suski – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Aleksander Książe Korybut Woroniecki, Krzysztof Konstanty Książe Radziwiłł, Hetman Wielki Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej – generał bractwa Adam Marian Gołembowski, Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej – generał bractw Gniewomir Rokosz – Kuczyński, Maciej Hrabia Starzeński i brat jego Marek Hrabia Starzeński oraz bracia Andrzej, Wojciech i Zygmunt Sobkowie – Sobkiewicze wraz z Piotrem Sobkiem – Sobkiewiczem. Złożeniu podpisów towarzyszyła żołnierska fanfara. Całość seminarium oprawą muzyczną ubogacił Chór Kameralny Miasta Szydłowiec Gaudium Canti pod dyrekcją p. Danuty Klepaczewskiej.

Popołudniu na dziedzińcu zamkowym odbył się festyn zatytułowany „Okazowanie Sarmackie”. Okolicznościowym koncertem festyn rozpoczęła Orkiestra Wojskowa z Dęblina, potem swój recital pt. „Bursztynowa Dama – przeboje legendarnej Anny Jantar” zaprezentowała Małgorzata Jarecka z Zespołem. Kolejny punkt bogatego programu to występ znanego i cenionego satyryka i Barda Niepodległości Jana Pietrzaka, który przez Władze Zjednoczenia Organizacji Historycznych i  Strzeleckich Bractwo Kurkowe Rzeczypospolitej został uhonorowany za  całokształt pracy twórczej i artystycznej w służbie Niepodległej Krzyżem Zasługi Zjednoczenia z Mieczami, który na prośbę władz Zjednoczenia wręczył artyście minister Marek Suski, reprezentujący Premiera RP.

Prezes Zjednoczenia generał Adam Gołembowski wspólnie z Janem Pietrzakiem za patriotyczne wychowanie młodzieży i wieloletnią współpracę z Polonią na Litwie odznaczyli także I. Prywatne Liceum Ogólnokształcące  i  Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie, których sztandar został udekorowany złotym medalem jubileuszu 450lecia Unii Lubelskiej. Okolicznościowe medale, testimonia i dyplomy otrzymali także liczni Bracia Kurkowi i Damy Kurkowe oraz sympatycy i przyjaciele Zjednoczenia Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej z całego kraju.

Kolejnym punktem programu był blok utworów patriotycznych i ludowych, który wykonał Chór Parafii Narodzenia NMP z Białej Podlaskiej pod  Dyrekcją Agaty Doluk. Wieczór wokalny zakończyła niezwykła piosenkarka młodego pokolenia Katarzyna Martyna Dąbrowska, występująca pod scenicznym pseudonimem „Kate”, swym wspaniałym talentem zachęcając do wspólnego tańca.

Festyn i uroczystości prowadziła Anna Piwnik z  Białegostoku, na co dzień kierująca Biurem Współpracy Międzynarodowej Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego. Prowadząc uroczystości Anna Piwnik w imieniu organizatorów wielokrotnie podkreślała rolę i znaczenie partnerów i sponsorów całego wydarzenia.

Sponsorami uroczystości były: fundacja „ORLEN – DAR SERCA” z siedzibą w Płocku, spółka akcyjna TAURON Polska Energia oraz spółka ENEA Wytwarzanie z siedzibą w Świerżach Górnych, wchodząca w skład Grupy ENEA, będącej partnerem całego wydarzenia.

Może Ci się również spodoba